Skip navigation
Wyznaczenie celuPrzejęcie kontroliSkładkiWarianty inwestycyjne

Śledzenie bieżących potrzeb

Możesz wybrać, w jaki sposób chcesz zainwestować swoje oszczędności, ale, możesz również zdecydować, że nie chcesz sam zarządzać własnymi inwestycjami.

Podjęcie decyzji

Po przystąpieniu do programu PPE IMI trzeba będzie dokonać wyboru inwestycji na formularzu Deklaracji uczestnictwa. Jeśli chcesz zarządzać własnymi inwestycjami oraz masz na to czas i odpowiednią wiedzę, najlepszym rozwiązaniem mogą być fundusze wyboru samodzielnego Self-Select. Jeśli wybór własnych inwestycji nastręcza Ci trudności, fundusz NN Perspektywa będzie zarządzać Twoimi oszczędnościami za Ciebie.

Do wyboru dostępne są dwa sposoby inwestowania pieniędzy na koncie:

NN Perspektywa

Fundusz NN Perspektywa ma na celu zwiększenie wartości konta, a następnie stopniowo przenosi zaangażowanie z akcji na fundusze obligacji i rynku pieniężnego, których zadaniem jest ochrona zgromadzonych środków w miarę zbliżania się do emerytury.

Fundusze Self-Select

Fundusze Self-Select dają Ci swobodę wyboru spośród wielu rodzajów inwestycji i możliwość decydowania, kiedy przełączać się między nimi.

Jeśli interesują Cię fundusze Self-Select, przed dokonaniem wyboru zalecane jest dokładniejsze zapoznanie się z różnymi stylami inwestowania i klasami aktywów.

Śledzenie funduszy w Internecie

Po przystąpieniu do programu PPE IMI, będziesz mieć możliwość zalogowania się do swojego indywidualnego konta PPE na stronie internetowej NN Investment Partners: www.nntfi.pl

Na stronie internetowej można:

  • zaktualizować swoje dane osobowe i wskazanych beneficjentów;

  • zobaczyć bieżący stan konta oraz

  • zmienić warianty inwestycyjne.

Możesz także pobrać aplikację mobilną ze sklepu Apple Store lub Google Play — wystarczy wyszukać NN TFI24.

NN Perspektywa

Jeśli nie chcesz samodzielnie dokonywać wyboru inwestycji, zostaniesz automatycznie przydzielony(a) do funduszu NN Perspektywa dla swojej grupy wiekowej. Poniższa tabela pokazuje, w który fundusz Perspektywa będziesz inwestować:

Zakończenie inwestycji — wycofanie środków Wiek uczestnika Zalecany fundusz Perspektywa
do 2020 r. Wiek uczestnika ponad 58 lat NN Perspektywa 2020
2021–2025 Wiek uczestnika ponad 55 lat NN Perspektywa 2025
2026–2030 Wiek uczestnika ponad 50 lat NN Perspektywa 2030
2031–2035 Wiek uczestnika ponad 45 lat NN Perspektywa 2035
2036–2040 Wiek uczestnika ponad 40 lat NN Perspektywa 2040
2041–2045 Wiek uczestnika mniej niż 40 lat NN Perspektywa 2045

Wszystkie te fundusze domyślne inwestują w te same subfundusze, mają one jednak różne poziomy ryzyka. Twoje środki zostaną zainwestowane w subfundusze przypisane do funduszu NN Perspektywa, do którego zostało przydzielone Twoje konto.

Jeśli na przykład jesteś w funduszu NN Perspektywa, w którym termin wycofania środków przypada za 30 lat, ponad połowa Twoich inwestycji będzie ulokowana w akcjach, co ma na celu maksymalizację zysku, ale przy wyższym poziomie ryzyka. W miarę zbliżania się do emerytury Twoje pieniądze zostaną przeniesione do bardziej stabilnych funduszy, takich jak obligacje i depozyty bankowe.

W poniższej tabeli możesz zobaczyć przegląd subfunduszy, które tworzą fundusz NN Perspektywa. Kliknij nazwę poszczególnych subfunduszów, aby pobrać odpowiedni arkusz informacyjny.

Nazwa subfunduszu Poziom ryzyka Inwestuje w
NN Oszczędnościowy Bardzo niski Bony i obligacje skarbowe, depozyty bankowe
NN Obligacji Umiarkowany Głównie obligacje skarbowe
NN Akcji Stosunkowo wysoki 100% akcji
NN Stabilnego Wzrostu Przeciętny 100% akcji spółek zagranicznych
NN Zrównoważony Umiarkowany 50% akcji, 50% obligacji

Opłaty za zarządzanie

Jako członek Pracowniczego Programu Emerytalnego firmy IMI otrzymujesz preferencyjne stawki opłat administracyjnych w celu inwestowania w subfundusze. Nie ponosisz opłaty dystrybucyjnej za korzystanie z subfunduszy, a roczna opłata za zarządzanie nigdy nie przekracza 0,60%.

Fundusze Self-Select

Jeśli chcesz zarządzać własnymi inwestycjami, możesz wybrać spośród poniższych funduszy. Niektóre z nich są zarządzane pasywnie, a niektóre są zarządzane aktywnie — aby uzyskać więcej informacji, zobacz Style inwestycyjne.

Fundusz Subfundusz Ryzyko inwestycyjne W co inwestuje fundusz
NN Parasol FIO NN Oszczędnościowy Bardzo niski Bony i obligacje skarbowe, depozyty bankowe
NN Obligacji Umiarkowany Głównie obligacje skarbowe
NN Akcji Stosunkowo wysoki 100% akcji
NN Stabilnego Wzrostu Przeciętny 100% akcji spółek zagranicznych
NN Zrównoważony Umiarkowany 50% akcji, 50% obligacji
NN SIO NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego Umiarkowany Obligacje o wysokiej stopie zwrotu
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) Stosunkowo wysoki 100% obligacji wyemitowanych przez spółki z krajów rynków wschodzących
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji Przeciętny Akcje, obligacje, towary i nieruchomości
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych Stosunkowo wysoki 100% akcji spółek zagranicznych
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Stosunkowo wysoki Zagraniczne obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych Stosunkowo wysoki 100% akcji spółek zagranicznych

Więcej informacji na temat każdego funduszu można przeczytać w arkuszach informacyjnych funduszu.

Zmiana inwestycji

Jeśli zdecydujesz się wybrać fundusze Self-Select, powinieneś obserwować swoje inwestycje i upewniać się, że są one nadal odpowiednie dla Ciebie, zwłaszcza jeśli Twoje plany emerytalne zmienią się z czasem.

Na przykład, gdy zbliżasz się do przejścia na emeryturę, być może nie warto inwestować tak dużo w fundusze podwyższonego ryzyka. Zamiast tego może warto zainwestować więcej w fundusze, które chronią wartość Twojego konta i są bardziej odpowiednie dla sposobu, w jaki planujesz rozdysponować środki na swoim koncie.

Możesz śledzić i zmieniać warianty inwestycyjne logując się do swojego konta na stronie internetowej www.nntfi.pl

Style inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne mogą być pasywnie lub aktywnie zarządzane.

  • Fundusze pasywne mają na celu śledzenie danego indeksu giełdowego, przy czym alokacja funduszu na poszczególne akcje jest taka sama, jak ich waga w indeksie.

  • Zarządzający funduszami aktywnymi podejmują określone decyzje inwestycyjne, aby spróbować pokonać dany indeks giełdowy. Ze względu na wyższy poziom analiz i liczbę transakcji fundusze te zazwyczaj mają wyższe opłaty niż fundusze pasywne.

Wyjaśnienie terminów inwestycyjnych

Klasy aktywów — „klasa aktywów” to kategoria aktywów lub inwestycji, takich jak akcje lub obligacje. Zazwyczaj aktywa w tej samej klasie mają podobne cechy, ale mogą mieć bardzo różne stopy zwrotu lub poziomy ryzyka. Wartość inwestycji we wszystkich klasach aktywów może rosnąć i spadać.

Akcje — inwestycje długoterminowe reprezentujące własność spółek poprzez akcje i udziały. Zwrot z inwestycji w akcje wynika ze wzrostu ich wartości oraz ze wszelkich dochodów z dywidend. W przypadku zagranicznych akcji zmiany kursów wymiany walut mogą również znacząco wpłynąć na stopy zwrotu.

Obligacje — papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu lub inwestycje indeksowane. Inwestycje te są zasadniczo pożyczkami, często na ustalony okres, zapewniającymi oprocentowanie, które jest stałe albo związane z inflacją lub danym wskaźnikiem. Zwrot z inwestycji jest połączeniem wszelkich otrzymanych odsetek i każdej zmiany wartości obligacji. W przypadku zagranicznych obligacji zmiany kursów wymiany walut mogą również znacząco wpłynąć na stopy zwrotu.

Zdywersyfikowane fundusze aktywów — zdywersyfikowane fundusze aktywów inwestują w szerszy zakres klas aktywów niż tradycyjne fundusze zarządzane. Zazwyczaj dążą do uzyskania pewnego docelowego zwrotu w danym okresie czasu, na przykład zwrotu powyżej poziomu inflacji lub stóp procentowych, a także często znacząco zmieniają rodzaje aktywów, w które inwestują w oparciu o warunki rynkowe. Strategie stosowane do osiągnięcia tych celów mogą się jednak znacznie różnić w zależności od zarządzającego.

Wieloaktywowe — fundusze inwestujące w kombinację akcji, obligacji, państwowych papierów wartościowych, gotówki i alternatywnych inwestycji, takich jak nieruchomości lub towary. Rzeczywista waga tych aktywów będzie zależeć od kilku czynników, na przykład bieżących warunków ekonomicznych w przypadku funduszu Diversified Growth Fund lub kryteriów etycznych w przypadku społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Biorąc pod uwagę różnorodność klas aktywów, fundusz wieloaktywowy potencjalnie oferuje mniejszą zmienność niż fundusz składający się z samych akcji, ale może ograniczyć potencjał uzyskania wyższych zwrotów.

Nieruchomości — fundusze, które obejmują bezpośrednie inwestycje w grunty i budynki, a także inwestycje pośrednie, takie jak udziały w spółkach nieruchomościowych. Nieruchomości komercyjne mogą mieć formę biur, centrów handlowych, parków magazynowych i stref przemysłowych. Wartości różnych rodzajów nieruchomości niekoniecznie pokrywają się ze sobą. Zwrot z inwestycji bezpośrednich to połączenie przychodów z najmu i zmian wartości nieruchomości. W dłuższej perspektywie średni poziom ryzyka i stopa zwrotu związane z nieruchomościami były wyższe niż w przypadku obligacji, ale niższe niż w przypadku akcji.

Instrumenty rynku pieniężnego (w tym gotówka) — mogą obejmować depozyty w bankach i kasach oszczędnościowo-kredytowych, a także w instytucjach państwowych i dużych korporacjach. Obejmują one również inne inwestycje, które mogą cechować się większym poziomem ryzyka i stopą zwrotu niż standardowe depozyty bankowe. Istnieją okoliczności, w których instrumenty rynku pieniężnego mogą stracić na wartości. Zwrot z inwestycji pochodzi z wszelkich otrzymanych odsetek i wszelkich zmian wartości instrumentu.

Zarządzający inwestycjami

Osoba zarządzająca inwestycjami

Fundusz NN

Doświadczenie
Marcin Szortyka NN Akcji 15 lat
Manu Vandenbulck NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 19 lat
Robert Davis NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 20 lat
Yoishiro Miyazaki NN (L) Japonia 21 lat
Moudy El Khodr NN (L) Spółek Dywidendowych USA 20 lat
Ewout van Schaick NN (L) First Class Yield Opportunities 20 lat
Sylvain de Ruijter NN (L) Global Bond Opportunities 28 lat
Michał Witkowski NN Średnich i małych spółek 12 lat
Wojciech Górny NN Obligacji 15 lat

Strona wykorzystuje pliki cookie do świadczenia usług.

Czytaj dalej Zamknij